Feniks-V Gliwice

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


FENIKS-V Żary

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


Gliwice: 32 238-20-01      Żary: 68 479-44-68      Lubsko: 601-795-200

07 Lipiec 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie bilansu

Rada Nadzorcza Feniks V Sp. z o.o.

z siedzibą w Gliwicach, ulica Pionierów 8,

44 -100  Gliwice

 

zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Feniks V Sp. z o.o. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne  i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak także wynik finansowy spółki  za lata obrotowe 2020 i 2021.

 

I.  Oferty należy  składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowego Feniks V Sp. z o.o. ” w terminie do 09.10.2020 r. w siedzibie
Feniks V Sp. z o.o. ul. Pionierów 8, 44-100 Gliwice lub oddziale  ul. Okrzei 31-33, 68-200 Żary,w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu).

Oferta nie spełniająca powyższych wymogów lub złożona po upływie terminu wyznaczonego do jej przyjęcia, nie podlega rozpatrzeniu.

 

II. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych nastąpi
do dnia 23.10.2020 r. w siedzibie Spółki.

 

III. Obowiązki biegłego rewidenta.

1)     Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017  Dz.U.2019 poz.1421 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

2)     Biegły rewident, po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania,  może być zobowiązany do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

3)     Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania, do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4)     Pełna płatność za przeprowadzenie  badań  sprawozdań finansowych nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportów z badań.

 

IV. Oferta powinna zawierać:

1)     Informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2)     Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat, w tym podmiotów z sektora transportowego.

3)     Kopie polisy ubezpieczeniowej.

4)     Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

5)    Harmonogram prac, określający sposób i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji.

6)    Cenę (netto, VAT, brutto) za badania sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych wraz z raportami
badania  sprawozdań. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane
z przeprowadzeniem badań.

 

V. Kryteriami oceny ofert przede wszystkim będą: cena za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka, a także pozycja oferenta na rynku świadczonych usług.

 

VI. Ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz zakończenia badania, przedłożenia opinii i raportów ustala się:

- badanie sprawozdania finansowego Feniks V Sp. z o.o.  w okresie od 02.11.2020r.
do 12.04.2021 r.  a  przedłożenie opinii i raportu ustala się na dzień 26.04.2021 r.

 

Kontakt tel. 68 470 81 30, e-mail: d.slowikowska@feniks-v.pl

 

treść zaproszenia w formacie pdf

powrót