Feniks-V Gliwice

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


FENIKS-V Żary

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


Gliwice: 32 238-20-01      Żary: 68 479-44-68      Lubsko: 601-795-200

22 Wrzesień 2017

Badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Feniks V Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ulica Pionierów 8, 44 -100  Gliwice zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Feniks V Sp. z o.o.  o oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak także wynik finansowy spółki.

 I. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„oferta na badanie sprawozdania finansowego Feniks V Sp. z o.o.” w terminie do 27.10.2017 r. w siedzibie Feniks V Sp. z o.o. ul. Pionierów 8, 44-100 Gliwice lub w siedzibie oddziału 68-200 Żary, ul. Okrzei 31-33, w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub

przesłać pocztą  na adres siedziby Spółki lub Oddziału (decyduje data wpływu).

Oferta nie spełniająca powyższych wymogów lub złożona po upływie terminu wyznaczonego do jej przyjęcia, nie podlega rozpatrzeniu.

 II. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowych nastąpi
do dnia 10.11.2017 r. w siedzibie Spółki.

 

III. Obowiązki biegłego rewidenta.

 

 • Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz.649).
 • Biegły rewident, po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania, może być zobowiązany do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 • Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania, do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych)informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 • Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 • Informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 • Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat, w tym podmiotów z sektora transportowego.
 • Kopie polisy ubezpieczeniowej.
 • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 • Harmonogram prac, określający sposób i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji.
 • Cenę (netto, VAT, brutto) za badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem
  badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane
  z przeprowadzeniem badania.

 2. Kryteriami oceny ofert przede wszystkim będą: cena za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka, a także pozycja oferenta na rynku świadczonych usług.

 3. Ostateczny termin przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych oraz zakończenia badań, przedłożenia opinii i raportów ustala się:

- badanie sprawozdania finansowego Feniks V Sp. z o.o.  w okresie od 06.11.2017r. do 04.05.2018 r , a przedłożenie opinii i raportu ustala się na dzień 11.05.2018 r. 

Kontakt tel. 68-470-81-30 , e-mail: p_osobowe@feniks-v.pl

 

powrót